Informace k maturitním zkouškám v roce 2020

 Termíny MZ

 Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ („kánon titulů“): seznam literárních děl k maturitě – 2019-2020.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury: Seznam na vyplnění titulů 2020.

Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdává maturant ředitelce školy nejpozději do 31. března 2020. Pokud tak maturant neučiní, bude si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek v tomto složení:

  • Maturitní práce s obhajobou – jejím tématem je podnikatelský záměr v oboru obchod nebo služby. Tato zkouška prověřuje schopnost praktické aplikace získaných znalostí za celé studium především z předmětů Ekonomika podniku, Učební praxe, Účetnictví, Marketing a management, Právo a Informační technologie.
    Práce bude zadána v prosinci 2019, termín odevzdání práce je 19. 3. 2020.
  • Ekonomický blok – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí zahrnující okruhy předmětů Ekonomika podniku, Marketing a management, Právo a Učební praxe.
  • Účetnictví – písemná zkouška zahrnující okruhy předmětu Účetnictví. Realizována bude formou souvislého účetního příkladu. Bude ověřovat znalosti majetku, účetních dokladů a účtování jednotlivých účetních případů. Dále pochopení procesu účtování od začátku až po konec účetního období včetně uzavření účtů, sestavení počáteční a konečné rozvahy a výsledku hospodaření sestavením výkazu zisků a ztrát. Součástí budou i teoretické otázky a daňová evidence. Písemná maturitní zkouška bude v trvání nejdéle 240 minut.

Back to top