Odborná výuka je zaměřena na zbožíznalství, ekonomiku, informační technologie, administrativu prodejny, obchodní provoz, daňovou evidenci, psychologii prodeje. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do výrobních podniků, velkoobchodů a maloobchodních jednotek. Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá ve vybraných prodejních jednotkách různého sortimentu s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Nepřipravujeme podavače, připravujeme prodavače. Přijď k nám získat tuto odbornost."

Kód: 66-51-H/01
Název oboru: Asistent prodeje
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika, informační technologie, aministrativa prodejny, obchodní provoz, daňová evidence, psychologie prodeje, zbožíznalství, obchodní počty, odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden ve vybraných prodejnách různého sortimentu s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Žáci mají možnost ubytování v domově mládeže ve 2 až 3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením. Stravování se uskutečňuje v moderně vybavené školní jídelně.

Výběr z profilu absolventa:

 • umí připravit a upravit zboží k prodeji, uplatňuje přitom estetické hledisko;
 • u potravinářského zboží dodržuje zásady hygieny;
 • při prodeji nepotravinářského zboží zákazníkovi zboží předvede a poskytne mu odborné informace;
 • umí vyhotovit a zpracovat prodejní dokumentaci prodávaného zboží;
 • ovládá balit zboží různými způsoby, včetně dárkového;
 • řeší reklamace zboží ochotně a v souladu s platnou legislativou;
 • společensky vystupuje a profesionálně jedná ve styku se zákazníky i s obchodními partnery;
 • kultivovaně a na odborné výši komunikuje se zákazníkem jak v rodném, tak minimálně v jednom cizím jazyce;
 • zvládá marketingové koncepce prodeje;
 • pracuje s pokladnami a pokladními systémy;
 • přijímá hotovostní i bezhotovostní platby;
 • vede administrativní agendu spojenou s prací na kontrolní pokladně;
 • provede uzávěrku pokladny a odvede hotovost;
 • manipuluje se zbožím v obchodně-provozní jednotce;
 • provádí odběr a přejímku zboží, jeho kontrolu, včetně ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti;
 • umí skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy;
 • bezpečně pracuje s přístroji, strojovým a jiným zařízením prodejny;
 • vede doklady spojené s pohybem zboží na provozovně;
 • vede dodavatelské reklamace;
 • provádí fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů;
 • prakticky ovládá základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží;
 • vede podnikatelskou agendu;

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

 • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

 • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

 • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce

Back to top