Cukrář

Odborná výuka je zaměřena na technologii, cukrářské suroviny, odborné kreslení, ekonomiku, informační technologie, cukrářské stroje a zařízení, výrobu a odbyt. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do výrobních podniků, velkoobchodů a cukráren. Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí, prezentují své umění při slavnostních banketech a rautech, účastní se odborných seminářů o moderní gastronomii, zážitkové gastronomii a nejnovějších cukrářských technologiích.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na provozním pracovišti v Žamberku, cukrářských výrobnách a prodejnách s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Každý chce mít sladký život. My ti nabízíme sladkou profesi."

Kód: 29-54-H/01
Název oboru: Cukrář
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, německý a anglický jazyk, základy společenských věd, základy přírodních věd, matematika, tělesná výchova, informační technologie, ekonomika, suroviny, odborné kreslení,stroje a zařízení, technologie, odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden praxe v cukrářských firmách a provozech s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Žáci mají možnost ubytování v domově mládeže ve 2 až 3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením. Stravování se uskutečňuje v moderně vybavené školní jídelně.

Výběr z profilu absolventa:

 • Přejímá, kontroluje a skladuje suroviny a pomocné materiály a vede jejich evidenci.
 • Volí vhodné suroviny, pomocné látky a správný technologický postup.
 • Vyrobí těsto, tvaruje a peče korpusy.
 • Vyrábí a používá náplně a polevy pro různé druhy výrobků, dohotovuje a esteticky zdobí výrobky.
 • Dodržuje zásady osobní hygieny a provádí sanitaci cukrářského provozu.
 • Zná problematiku HACCP, nachází příčiny případných závad technologického provozu a samostatně řeší běžné problémy.
 • Obsluhuje strojní vybavení a zařízení cukrárny.
 • Umí normovat a bude připraven plánovat výrobu.
 • Vyrobené zboží uchovává a skladuje, vede operativně-technickou evidenci skladování a expedici cukrářských výrobků.
 • Balí, etiketuje a expeduje cukrářské výrobky.
 • Vykonává činnost související s prodejem cukrářských výrobků.
 • Má odbornou slovní zásobu zahrnující vybavení cukrárny, suroviny, výrobní postupy.
 • Snaží se dodržovat odbornou terminologii.
 • Zná obsah základních ekonomických pojmů a využívá je, chápe mechanismus trhu, má přehled o hospodaření podniku, vyzná se ve financích a daňové problematice podniku.
 • Chápe podstatu a cíle podnikání, má základní vědomosti potřebné pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

 • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

 • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

 • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce

Back to top