Kuchař-číšník (číšník)

Odborná výuka je zaměřena na stolničení, potraviny, výživu, kalkulace, ekonomiku, informační technologie, společenskou výchovu, technologii, vybavení hotelových a restauračních provozů. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do gastronomických provozů, hotelů a potravinářských podniků.

Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí, zajišťují obsluhu a servis při slavnostních banketech a rautech, účastní se odborných seminářů o moderní gastronomii, nejnovějších trendech obsluhy, stolování a barmanství.

Naše škola spolupracuje s polskou školou Zespół Szkół Nr. 2 im. prof. Tadeusza Katarbińskiego v Dzierżoniowie a slovenskou školou Združená stredná škola obchodu a služieb v Kežmaroku. Obě družební školy jsou zaměřené na gastronomické obory a žáci mají možnost výměny a porovnání poznatků.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích v Žamberku, Ústí nad Orlicí, Letohradě a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Kde kdo umí roznášet, málokdo je ale číšník, servírka. U nás se staneš profesionálem."

Kód: 65-51-H/01
Název oboru: Kuchař-číšník (Číšník, servírka)
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu.
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika, informační technologie, kalkulace, komunikace ve službách, technologie, stolničení, zařízení provozoven, potraviny a výživa, odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden na provozních pracovištích v Žamberku, Letohradě a Ústí nad Orlicí a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Žáci mají možnost ubytování v domově mládeže ve 2 až 3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením. Stravování se uskutečňuje v moderně vybavené školní jídelně.

Výběr z profilu absolventa:

 • Využívá psychologické základy jednání, profesního chování a společenského vystupování.
 • Používá různé techniky obsluhy. Přijímá, eviduje a vyřizuje objednávky jídel a nápojů.
 • Dodržuje zásady používání inventáře, ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech.
 • Připravuje pracoviště na provoz, zná přípravné práce k podávání pokrmů a nápojů.
 • Sestavuje různé druhy slavnostních tabulí.
 • Ovládá charakteristiky podávaných jídel a nápojů, umí komunikovat s hostem.
 • Využívá zásady estetické úpravy jídel a nápojů při podávání.
 • Dodržuje zásady uchování hotových jídel a nápojů.
 • Dovede připravit jednoduché pokrmy.
 • Ovládá techniku přípravy a dokončování jídel před hostem.
 • Připravuje míšené nápoje.
 • Sestavuje nabídkové lístky dle gastronomických pravidel a sestavuje menu pro různé příležitosti.
 • Dodržuje techniku skladování, ošetřování potravin a nápojů, zjišťování jejich kvality.
 • Vede evidenci o pohybu zboží, vyřizování objednávek a vyúčtování.
 • Umí sestavit kalkulaci a stanovit cenu u pokrmů a nápojů.
 • Zná základy organizace práce své a svých spolupracovníků, umí pracovat samostatně a v týmu.
 • Chápe podstatu tržního hospodářství a zná základy obchodně podnikatelských činností.
 • Využívá odbornou terminologii typickou pro oblast gastronomie a umí využívat obecné poznatky a pravidla při řešení praktických úkolů.
 • Provádí fyzické i účetní inventury.

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

 • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

 • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

 • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)

Back to top