Kuchař-číšník (kuchař)

Odborná výuka je zaměřena na technologii, potraviny, výživu, kalkulace, ekonomiku, informační technologie, společenskou výchovu, stolničení, zařízení provozoven. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do gastronomických provozů, hotelů a potravinářských podniků.

Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí, prezentují své umění při slavnostních banketech a rautech, účastní se odborných seminářů o moderní gastronomii, zážitkové gastronomii a nejnovějších gastronomických technologiích.

Naše škola spolupracuje s polskou školou Zespół Szkół Nr. 2 im. prof. Tadeusza Katarbińskiego v Dzierżoniowie a slovenskou školou Združená stredná škola obchodu a služieb v Kežmaroku. Obě družební školy jsou zaměřené na gastronomické obory a žáci mají možnost výměny a porovnání poznatků.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

"Kde kdo umí vařit, málokdo je ale kuchař. Vyuč se u nás skutečným odborníkem."

Kód: 65-51-H/01
Název oboru: Kuchař-číšník (Kuchař,kuchařka)
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu.
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika, informační technologie, základy přírodních věd, kalkulace, komunikace ve službách, technologie, stolničení, potraviny a výživa, odborný výcvik
Odborný výcvik: Každý druhý týden na pracovištích odborného výcviku v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Žáci mají možnost ubytování v domově mládeže ve 2 až 3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením. Stravování se uskutečňuje v moderně vybavené školní jídelně.

Výběr z profilu absolventa:

 • Posuzuje potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování.
 • Používá vhodný inventář a ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech.
 • Ovládá přípravu pracoviště na provoz.
 • Dodržuje postupy opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování mas jatečných zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb.
 • Ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů.
 • Zhotovuje běžná i technologicky náročnější jídla teplé a studené kuchyně, teplé a studené moučníky, teplé nápoje.
 • Esteticky upravuje jídla a nápoje k podávání.
 • Využívá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům.
 • Aplikuje zásady správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování.
 • Využívá znalosti z oblasti současných trendů v gastronomii.
 • Ovládá základy techniky obsluhy, umí přijímat a evidovat objednávky.
 • Sestavuje nabídkové lístky dle gastronomických pravidel.
 • Navrhne menu pro různé příležitosti.
 • Provádí sestavování kalkulací a stanovení ceny pokrmů.
 • Dodržuje základy organizace práce své a svých spolupracovníků, umí pracovat samostatně a v týmu.
 • Spolupracuje při provádění fyzické i účetní inventury.
 • Ovládá základy obchodně podnikatelských činností.

K výučnímu listu žáci získají i Europass - dodatek k osvědčení.

 • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

 • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy

 • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění

 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 • je vydáván zdarma v českém a anglickém jazyce

Back to top